Splošni pogoji poslovanja

Splošne določbe
Splošni pogoji poslovanja se uporabljajo pri vseh storitvah, ki jih v okviru svoje dejavnosti ponuja podjetje Tisk Šepic d.o.o., s sedežem na naslovu Livada 14, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju ponudnik). Ti splošni pogoji veljajo za celotno spletno mesto, znotraj katerega lahko pri določenih podstraneh dodatno veljajo še posebni pogoji, ki so jasno napisani v besedilu posamezne podstrani.

Ponudnik na svoji spletni strani www.tisksepic.si predstavlja osnovne informacije o svoji dejavnosti in storitvah, ki jih opravlja, da uporabnikom omogoči splošen vpogled v način in pogoje poslovanja. Z obiskom in uporabo spletne strani uporabnik potrjuje, da je seznanjen s splošnimi pogoji, politiko zasebnosti in varstva osebnih podatkov.

Uporaba spletne strani
Ponudnik si pridržuje pravico, da kadarkoli in na kakršenkoli način spremeni vsebino spletne strani, ne glede na razlog in brez predhodnega obvestila. Uporabnik spletne strani se strinja, da se lahko spletna stran občasno spreminja brez predhodnega obvestila. Z uporabo spletnega mesta se hkrati zavezuje, da bo le to uporabljal v skladu z zakoni in namenom spletnega mesta. Ponudnik ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku, ker spletna stran ni bila dostopna ali ni delovala pravilno.  

Vse informacije in slikovno gradivo, ki je objavljeno na spletni strani so predmet avtorskih pravic in drugih oblik intelektualne lastnine in so v lasti ponudnika. Kakršnokoli kopiranje, prepisovanje, spreminjanje ali razmnoževanje brez pisnega dovoljenja ponudnika, ni dovoljeno.

Slike, ki so uporabljene kjerkoli na spletni strani so simbolične in ne zagotavljajo vedno njihovih lastnosti. Ponudnik si pridržuje pravico do možnih manjših odstopanj v primerjavi z dejanskimi lastnostmi izdelka.

Oddaja naročila
Naročnik lahko osebno, preko telefona, elektronske pošte, spletnega klepeta ali družabnih omrežij pošlje povpraševanje, ki ga ne zavezuje k nakupu. Naročilo lahko posreduje ustno (osebno, preko telefona) ali pisno po elektronski pošti. Kadar gre za ustno naročilo, mora biti le to podkrepljeno s pisno naročilnico. S potrditvijo in oddajo naročila se naročnik strinja s splošnimi pogoji poslovanja in se zavezuje, da bo obveznosti do ponudnika poravnal v določenem roku, ki je naveden na računu.

Cene
Ponudnik vse svoje storitve obračuna v skladu s ponudbo, ki je bila posredovana in potrjena s strani naročnika. Oblikovanje in grafična priprava za tisk se lahko dodatno obračunata glede na dejansko porabljen čas po veljavni urni tarifi, razen če je v ponudbi navedeno drugače. V kolikor se pri izvajanju storitve izkaže, da je bil porabljen končni čas precej večji od predvidenega zaradi dodatnih navodil naročnika, je ponudnik upravičen dodatno zaračunati višjo ceno tudi, če je bila končna cena že dogovorjena pred začetkom izvajanjem storitev.

Pravice in obveznosti ponudnika in naročnika
Ponudnik za zavezuje, da bo vse storitve opravil strokovno, kakovostno in varno v skladu z zahtevami in standardi ISO 9001 in ISO 15378, v dogovorjenih rokih in v skladu z navodili naročnika. Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki nastane pri izvajanju storitev v primeru, če je škoda posledica ravnanja tretjih oseb, za katero odgovarja naročnik ali višje sile.

Naročnik je dolžan ob oddaji naročila sporočiti vse potrebne informacije v zvezi z naročilom. V kolikor pride kasneje do spremembe podatkov, je naročnik dolžan spremembo sporočiti ponudniku v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku dveh (2) dni. V kolikor je bila sprememba sporočena naknadno oziroma v času, ko je ponudnik že začel z izvedbo storitve, se že narejeno delo in porabljen material obračuna kot dodatni strošek, ki ga krije naročnik. Naročnik lahko kadarkoli med izdelavo naročila preveri potek naročene storitve, ponudnik pa mu mora povratne informacije posredovati najkasneje v roku dveh (2) delovnih dneh.

Ponudnik končni predogled tiskovine pošlje naročniku na njegovo željo. Po potrditvi končnega predogleda tiskovine spremembe niso več mogoče oziroma lahko povzročijo dodatne obračunane stroške in posledično višjo ceno tiskovine. Prav tako po potrditvi končnega predogleda tiskovine ne odgovarjamo za pomanjkljivost vsebine ali napake in ne morejo biti predmet kasnejše reklamacije.

Ponudnik ne odgovarja za morebitne napake, ki jih je naročnik spregledal pred potrditvijo končnega predogleda tiskovine. V kolikor naročnik želi popravke, mora le to sporočiti pisno po elektronskem naslovu, iz katerega je bila poslana končna grafika v potrditev. Za vso gradivo (besedila, fotografije, …), ki ga naročnik posreduje ponudniku za izvajanje storitev, ki jih ponuja v okviru svojega delovanja, odgovarja v celoti naročnik. V kolikor se v kateremkoli trenutku izkaže, da je posredovano gradivo kršilo zakon o avtorskih pravicah, za morebitne posledice odgovarja v celoti naročnik.

Naročnik se zavezuje, da bo ponudniku za izvedene storitve plačeval račune v roku trideset (30) dni od prejema naročenih izdelkov, razen če je dogovorjeno drugače (plačilo po predračunu). V primeru neplačila v navedenem roku, ponudnik naročniku pošlje pisni opomin. Kadar se naročnik ne odzove po treh (3) poslanih pisnih opominih, ima ponudnik pravico dati račun v izterjavo na pristojno sodišče. V tem primeru vse morebitne stroške, ki nastanejo v postopku izterjave, krije naročnik.

Roki za izvedbo storitev
Ponudnik mora izvesti storitev v roku, ki je naveden v korespondenci med njim in naročnikom ali zapisan v ponudbi, razen če je naknadno ustno ali pisano dogovorjeno drugače.

Roki za izvedbo se lahko v primeru višje sile (potres, požar, poplava, …) podaljšajo za čas trajanja višje sile pod pogojem, da ponudnik o nastopu višje sile obvesti naročnika, takoj ko je to mogoče. Za višjo silo se štejejo tudi nepredvideni dogodki, ki nenamerno nastanejo na strani ponudnika (okvara stroja, izpad elektrike ipd.).

V kolikor je v času izvajanja naročene storitve, nujno sodelovanje z naročnikom (potrditev predlaganih  rešitev, podajanje potrebnih informacij za nadaljnjo izvajanje storitve, …) in ta na poziv ponudnika ne odgovori nemudoma oziroma v dogovorjenem roku, ima ponudnik pravico, da predviden rok za izdelavo podaljša za dva (2) krat. V primeru, ko je to mogoče, lahko ponudnik s skrbnostjo dobrega strokovnjaka sam izbere ustrezno odločitev namesto naročnika. Ponudnik v tem primeru ni odgovoren za izbrano odločitev.

Dostava in prevzem naročenih izdelkov
Ponudnik lahko naročniku izdelke dostavi, pošlje po pošti ali pa jih naročnik v delovnem času prevzame osebno na sedežu ponudnika oziroma po dogovoru tudi na drugi lokaciji. Ponudnik pri prevzemu končnih izdelkov upošteva dogovor z naročnikom, ki je bil dogovorjen pred začetkom izvajanja naročila. V kolikor naročnik po lastni volji kasneje spremeni način dostave (lastni prevzem v pošiljanje po pošti ali dostavo), si ponudnik pridržuje pravico za dodatno zaračunan strošek dostave ali pošiljanja po pošti v skladu z veljavnim cenikom.

V kolikor je zamuda roka dostave posledica nepredvidljivih dogodkov (nepredvidljivih dogodkov na strani ponudnika ali višje sile), ponudnik ne odgovarja za prekoračitev roka dostave.

Reklamacije
V kolikor naročnik prejme poškodovan, napačen izdelek ali izdelek z napako oziroma izdelek, ki ni skladen z njegovim naročilom, in je to povzročil ponudnik, je rok za reklamacijo tiskovin tri (3) dni od prejema izdelkov. Reklamacije po poteku roka se ne upoštevajo. Naročnik mora ponudnika o reklamaciji obvestiti pisno (skupaj s fotografijami reklamiranega izdelka) na elektronski naslov komerciala@tisksepic.si. Pri reševanju morebitnih reklamacij velja izključno pisna komunikacija, zato v primeru osebnega obiska ali telefonskega pogovora, reklamacijo naročnik posreduje še pisno na elektronski naslov komerciala@tisksepic.si. Ponudnik je dolžan naročniku odgovoriti in podati ustrezno rešitev reklamacije v najkrajšem možnem času oziroma v največ treh (3) dneh. Naročnik je dolžan ob oddaji reklamacije vrniti ponudniku nepoškodovane izdelke in v nespremenjeni količini, razen če se dogovorita drugače. Kadar se izkaže, da je vzrok  reklamacije na strani ponudnika, le ta krije vse stroške reklamacije in ponovne izdelave izdelkov po isti ponudbi, kot je bila že prej določena.

Reklamacije, ki nastanejo zaradi neprimernega shranjevanja tiskovin (samo v notranjih prostorih pri temperaturi vsaj 21°C in vlažnosti zraka + 40%), na strani naročnika ne moremo upoštevati.

Končne določbe
Ti splošni pogoji so sestavni del pogodbe med ponudnikom in naročnikom. Pogodbe se sklepajo v slovenskem jeziku, razen kadar je naročnik iz druge države (v tem primeru mora biti pogodba v angleškem jeziku). V kolikor ponudnik in naročnik morebitnih sporov ne rešita medsebojno, je za reševanje le teh pristojno sodišče v Novem mestu.

Splošni pogoji poslovanja veljajo od 11.4.2023 do preklica.